Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την «Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’68/ ΠΝΠ της 20-03-2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020».

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν ή έκλεισαν θα πρέπει να καταθέσουν στον δήμο και μέχρι ένα (1) μήνα από την λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. (δηλ 11/01/2021):
α) την Υπεύθυνη Δήλωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,
β) την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή απόδειξη πληρωμής τέλους και
γ) τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.