ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 26m3 και καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος»

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 26m3 και καλαθοφόρου
ανυψωτικού μηχανήματος» προϋπολογισμού μελέτης 212.492,00€ (με τον Φ.Π.Α.), όπως αναλύεται
παρακάτω:
ΤΜΗΜΑ Α : «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 (165.000,00€ με ΦΠΑ) –
CPV: 34144512-02 “ Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων ” ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α 99889
ΤΜΗΜΑ Β : « Προμήθεια καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (47.492,00 € με ΦΠΑ) – CPV: 34142100-
5 “ Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα ” ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α 100593
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, ανεξαρτήτως αριθμού ή για όλα τα
τμήματα.