Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού μελέτης 28.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)