Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 15.725,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 15.725,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 09.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.