Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 και 2022» , προϋπολογισμού 203.350,00€ με το Φ.Π.Α.