Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Δοξάτου γνωστοποιεί ότι:

Με την υπ’αριθμ. 52878/20-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3485/Β΄/22-8-2020, τροποποιήθηκε η αριθμ.50175/7-8-2020 ΚΥΑ ως εξής:

Α. Το άρθρο 4 της υπ’αριθμ.50175/7-8-2020 ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής :

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας κα επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.»

Β. Στο τέλος του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για κατάταξη των υποψηφίων.»

Ο Δήμαρχος Δοξάτου ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δώδεκα (12) ατόμων  για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Δοξάτου και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία Έδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΑριθμός ατόμων Μερικής ΑπασχόλησηςΑριθμός Ατόμων Πλήρους ΑπασχόλησηςΧρόνος Απασχόλησης
Δήμος Δοξάτου Νεροφράκτου & Κανάρη
Καλαμπάκι
ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων 84 Διδακτικό έτος 2020-2021

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 24/08/2020 έως και την Τετάρτη 26/08/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dimos@doxato.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Κατεβάστε την Αίτηση

Κατεβάστε το Παράρτημα