ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμόν ΔΔΠ3/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής».