ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 776/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».