ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 402/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών), επί της από 09.10.2017 αγωγής με ΓΑΚ 583296/2017».