ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου ΦΕΚ 75/30-03-2020, τεύχος Α΄, άρθρο 43 παρ. 5β και υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων πιστώσεων».