Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχη υπηρεσιών Παιδιάτρου

Το τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου, ενδιαφέρεται για σύναψη σύµβασης δεκατριών µηνών (από Ιούνιο 2020 έως Ιούλιο 2021) µε ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών των πέντε (5) δοµών του συγκεκριµένου Τµήµατος.