ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.895.161,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

(Κωδ. ΟΠΣ 5034938)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110041] .

Παραδοτέα πράξης : Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των αγωγών του εξωτερικού δικτύου που αντικαθίστανται συνολικού μήκους 9.350 μέτρων με διαμέτρους που κυμαίνονται μεταξύ Φ355 και Φ400 ενώ του καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης Α/Σ με τη Δεξαμενή είναι 200 m και διαμέτρου Φ250.