ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.790.322,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

(Κωδ. ΟΠΣ 5034562)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110041] και από ΣΑΤΑ 2020 του Δήμου Δοξάτου

Παραδοτέα πράξης : Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή συνεχούς εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυργίων-Πηγαδίων με αγωγούς από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) μήκους 10.950μ διαμέτρου από Φ25 εως Φ315 προς αντικατάσταση του παλιού δικτύου.