ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής) Προϋπ: 8.466.016,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)

5011041_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 69837ΛΒ-36Ι

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής) Προϋπ: 8.466.016,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

Α. Την επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου καθώς και Β. Την κατασκευή έργων μεταφοράς λυμάτων και ειδικότερα κατασκευή εξωτερικών αγωγών μεταφοράς των συλλεγόμενων λυμάτων του οικισμού και των εργατικών κατοικιών του Αγίου Αθανασίου και των οικισμών των Κυρίων, Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα, Νεροφράκτη και Φτελιάς για τη μεταφορά τους μέχρι την υφιστάμενη ΕΕΛ Δοξάτου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με κωδικό ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ27510029 κατά το ποσό των 5.525.651,91 € προ ΦΠΑ , από Εθνικούς Πόρους κατά το ποσό των 2.864.054,87€  προ ΦΠΑ  και από Ιδίους Πόρους του Δήμου Δοξάτου κατά το ποσό των 76.309,22 €  προ ΦΠΑ.