Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:’Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δοξάτου ,Εκτιμώμενης αξίας 48.306,45 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Προκήρυξη Σύμβασης Προϋπολογισμός -Επιμετρήσεις ΤΕΥΔ Τεχνική Έκθεση Τιμολόγιο