Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Επισκευή -Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Δοξάτου»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Επισκευή -Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Δοξάτου»

Διακήρυξη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Προκήρυξη Σύμβασης Προϋπολογισμός-Επιμετρήσεις ΤΕΥΔ Τεχνική Έκθεση Τιμολόγιο Μελέτης