Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δ.Δοξάτου,των Νομικών του Προσώπων 2017& 2018 και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.»

Διακήρυξη ΕΝΤΥΠΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μελέτη Τροφίμων 2017 ΤΕΥΔ Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς Προκήρυξη