ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εξοπλισμός με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου Δοξάτου»

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια « Εξοπλισμός με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου», προϋπολογισμού μελέτης 50.851,16€ (με ΦΠΑ)