Διακήρυξη Σύμβασης για την «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablet και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Δ ο ξ ά τ ο υ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
την με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tabllet και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για το έργο
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»»
Εκτιμώμενης αξίας (41.540,00€) Ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α.),