ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο «Τοίχος της Καλοσύνης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιστ΄ του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020