ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»