ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης και της χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ (με ΦΠΑ 24%) για την υλοποίηση της πράξης (υπηρεσίας) με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ» – & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 10ης προγράμματος εκτελεστέων έργων. Εισήγηση: 7920/05-08-2022».