ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2022 Ο.Ε. «Έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 58.954,84€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2506/2022 Διακήρυξη»