ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2022 Ο.Ε. «Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου»