ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2022 Ο.Ε. «Συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 29/08-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»