ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΑΓ81/2020 αγωγής».