ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής 53.633,78€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής  53.633,78€ (χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 187692)

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 11/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.

Η Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 187692), και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) από όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν.

Αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Καραγαϊτάνη Γιάννα ( τηλ. 2521352434) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες