ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 59.966,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %)

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό  Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δοξάτου» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  59.966,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.360,00€ ,  ΦΠΑ: 11.606,40€) από πιστώσεις που βαρύνουν τους Κ.Α.: 35/7135.05, 35/7135.07 & 35/7135.01 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Δοξάτου .

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: (α) Φυσικά η νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμα τους είναι συναφές με το αντικείμενο της διακήρυξης (Β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 967,20 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία και ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής την 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 και καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 17η Νοεμβρίου 2021  και ώρα 18:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/11/2021 και ώρα 10:00 μ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επιμέρους είδη.