ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 145.518,41€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΕΠ03110036] και από πιστώσεις του Δήμου Δοξάτου .

Παραδοτέα πράξης : Η πράξη αφορά :

Α. στην εκπόνηση της Μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (1ο Υποέργο). Θα καταγραφούν οι ορθολογικοί, αποδοτικοί και βιώσιμοι τρόποι και μεθοδολογίες διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Δοξάτου, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Δοξάτου και Β. την υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Δοξάτου (2ο Υποεργο) για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του σωστής επεξεργασίας του ύδατος  και της σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών