ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 600.508,29€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΕΠ03110036] .

Παραδοτέα πράξης : Η πράξη αφορά στην εκπόνηση μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και υποστηρικτικών μελετών (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών) με περιοχή αναφοράς την έκταση ολόκληρου του Δήμου.