ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.693.548,39€ (με Φ.Π.Α.) εκ των οποίων η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.570.543,94€

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2020ΕΠ03110053] .

Παραδοτέα πράξης : Με την παρούσα πράξη προβλέπεται η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Κυργίων και των γύρω οικισμών (Ευρυπέδου, Βαθυσπήλου, Βαθυχωρίου, Υψηλού, Τραχείας και Αγάπης).

Το παραδοτέο του έργου περιλαμβάνει την αντικατάσταση

α) του δικτύου ύδρευσης από την δεξαμενή Κυργίων έως τον οικισμό Κυργίων από νέο αγωγό PE Φ200 συνολικού μήκους 650μ, προς τον οικισμό του Υψηλού από νέο αγωγό PE Φ140 συνολικού μήκους 850μ προς τον οικισμό του Ευρυπέδου από νέο αγωγό PE Φ140 συνολικού μήκους 750μ β) Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών από νέους αγωγούς PE διατομών από Φ125 έως Φ32 συνολικού μήκους 29.930μ