ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 879.032,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014­2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΣΕ27510121] και από πιστώσεις της  ΔΙΑΑΜΑΘ.

Παραδοτέα πράξης : Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κινητού τύπου . Η συμπίεση και μεταφορά των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται με την χρήση ειδικών ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (συρμοί) οι οποίοι θα φέρουν ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης