ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 8.500.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014­2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΣΕ27510029] και από ίδιους πόρους του Δήμου Δοξάτου.

Παραδοτέα πράξης :

Α. Επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου καθώς και

Β. Κατασκευή έργων μεταφοράς λυμάτων και ειδικότερα κατασκευή εξωτερικών αγωγών μεταφοράς των συλλεγόμενων λυμάτων του οικισμού και των εργατικών κατοικιών του Αγίου Αθανασίου και των οικισμών των Κυρίων, Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα, Νεροφράκτη και Φτελιάς για τη μεταφορά τους μέχρι την υφιστάμενη ΕΕΛ Δοξάτου