ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 Δ.Σ. «Ανάκληση της 65/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου»».