ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 Ε.Π.Ζ. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου στο αγροτεμάχιο με αρ. 423β του αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου και λειτουργίας Κινητού Πράσινου Σημείου».