Ανάρτηση προσωρινών πινάκων βαθμολογίας της αριθ. 186/14-07-2021 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση έργου στα ΚΔΑΠ Δήμου Δοξάτου

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 13/08/2021