ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δοξάτου» Εκτιμώμενης αξίας 32.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00