ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2021 «Έγκριση της αριθμ. 15/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Μεταφορά Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) από το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου στον Δήμο Δοξάτου και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ.»»