ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 145.518,41€ (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΕΠ03110036] και από πιστώσεις του Δήμου Δοξάτου . Παραδοτέα πράξης : Η πράξη αφορά : Α. στην εκπόνηση της Μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (1ο Υποέργο). Θα καταγραφούν οι ορθολογικοί, αποδοτικοί και […]

ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 600.508,29€ (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΕΠ03110036] . Παραδοτέα πράξης : Η πράξη αφορά στην εκπόνηση μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και υποστηρικτικών μελετών (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών […]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.693.548,39€ (με Φ.Π.Α.) εκ των οποίων η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.570.543,94€ Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2020ΕΠ03110053] . Παραδοτέα πράξης : Με την παρούσα πράξη προβλέπεται η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου […]

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.716.671,82€ (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2020ΕΠ03110053] . Παραδοτέα πράξης : Η πράξη αφορά στοχευμένες ενεργειακές επεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά εννέα δημοτικά κτίρια υψηλής χρηστικότητας αλλά και υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης (σχολικές εγκαταστάσεις, ένας χώρος άθλησης και δυο […]

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 879.032,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014­2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΣΕ27510121] και από πιστώσεις της  ΔΙΑΑΜΑΘ. Παραδοτέα πράξης : Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κινητού τύπου . Η συμπίεση και μεταφορά των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται με την χρήση ειδικών ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (συρμοί) […]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 8.500.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014­2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [κωδ. ενάριθμου έργου 2018ΣΕ27510029] και από ίδιους πόρους του Δήμου Δοξάτου. Παραδοτέα πράξης : Α. Επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου καθώς και Β. […]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.895.161,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδ. ΟΠΣ 5034938) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110041] . Παραδοτέα πράξης : Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των αγωγών του εξωτερικού δικτύου που αντικαθίστανται συνολικού μήκους 9.350 μέτρων με διαμέτρους που κυμαίνονται […]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.790.322,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδ. ΟΠΣ 5034562) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110041] και από ΣΑΤΑ 2020 του Δήμου Δοξάτου Παραδοτέα πράξης : Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή συνεχούς εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυργίων-Πηγαδίων με αγωγούς από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) […]