ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.895.161,29 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδ. ΟΠΣ 5034938) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110041] . Παραδοτέα πράξης : Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των αγωγών του εξωτερικού δικτύου που αντικαθίστανται συνολικού μήκους 9.350 μέτρων με διαμέτρους που κυμαίνονται […]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Προϋπολογισμός Πράξης: 1.790.322,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Κωδ. ΟΠΣ 5034562) Χρηματοδότηση : Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης [κωδ. ενάριθμου έργου 2019ΕΠ03110041] και από ΣΑΤΑ 2020 του Δήμου Δοξάτου Παραδοτέα πράξης : Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή συνεχούς εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυργίων-Πηγαδίων με αγωγούς από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) […]