Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχη υπηρεσιών Παιδιάτρου

Το τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου, ενδιαφέρεται για σύναψη σύµβασης δεκατριών µηνών (από Ιούνιο 2020 έως Ιούλιο 2021) µε ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών των πέντε (5) δοµών του συγκεκριµένου Τµήµατος.

6η ΔΡΑΣΗ ΒΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 6ο  ΘΕΜΑ ΜΑΪΟΥ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ «Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ» ΛΑΒΑΝΕ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ:  ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΧΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΙΔΕΡΩ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:  ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΛΑ […]