ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου» διά περιφοράς στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:00 έως 12:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 8η έκτακτη, δια περιφοράς, συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων, την 30/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από  09.00  έως 12.00, για τα κάτωθι θέματα: α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 Έγκριση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης την 30/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09.00 ́ έως 12.00 ́ δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 2 Παράταση σύμβασης προμήθειας […]