ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατεβάστε τον τελικό πίνακα πλήρους απασχόλησης Κατεβάστε τον τελικό πίνακα μερικής απασχόλησης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8510/21.08.2020) Κατεβάστε τη συνολική κατασταση υποψηφιων Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα πλήρους απασχόλησης Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα μερικής απασχόλησης Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.Η αντίρρηση υποβάλλεται […]