ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 4.911.290,32 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 184038) Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 15/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Κάλυψη απορριμμάτων προϊόντων επεξεργασίας ξύλου με εδαφικό υλικό»

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή περιφράξεων και διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 16.532,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Ψηφιακή ασφάλεια και προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

Η ασφάλεια αποτελεί μια από τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε όλοι, πολίτες και νομικά πρόσωπα, συνείδηση της σημασίας της για την οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Στόχος της ΑΔΑΕ είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση των  πολιτών σχετικά με τους κινδύνους για το απόρρητο των επικοινωνιών και τα μέτρα αυτοπροστασίας που […]