ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Δοξάτου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση για την προτεινόμενη χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης που θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 17:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση https://us06web.zoom.us/j/83899518805?pwd=ZjZ4V0dFeTFFdjRXM1ZoY3Q3M1lkUT09 Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Δοξάτου έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. Σε αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικά […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων που συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δοξάτου Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και Α. να διατυπώσετε αρχικά […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Προϋπολογισμός μελέτης 3.927.345,48€ (χωρίς ΦΠΑ) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. (α/α Συστήματος: 191211). Τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) ενώ για τα σχέδια και το […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναδόχου για τη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής 58.945,84€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής  58.945,84€ (χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής 53.633,78€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής  53.633,78€ (χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Όσοι δημότες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν σε θέματα γεωτρήσεων την ερχόμενη εβδομάδα μπορούν να προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δημαρχείο Καλαμπακίου) μόνο κατά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, 2/12 και 3/12 αντίστοιχα.