ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναδόχου για τη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής 58.945,84€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής  58.945,84€ (χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής 53.633,78€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (προεκτιμώμενης αμοιβής  53.633,78€ (χωρίς ΦΠΑ) και CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Όσοι δημότες επιθυμούν να εξυπηρετηθούν σε θέματα γεωτρήσεων την ερχόμενη εβδομάδα μπορούν να προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δημαρχείο Καλαμπακίου) μόνο κατά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, 2/12 και 3/12 αντίστοιχα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 4.911.290,32 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 184038) Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 15/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Κάλυψη απορριμμάτων προϊόντων επεξεργασίας ξύλου με εδαφικό υλικό»

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή περιφράξεων και διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 16.532,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)