ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020 Ο.Ε. «Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αντικατάσταση Ε.Ε.Λ. και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 Ο.Ε. «Έγκριση του πρακτικού για τη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με αριθ. πρωτ. 81/03-01-20209, της επιτροπής διαγωνισμού , του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 Ο.Ε. «Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης με αριθ. πρωτ. 16066/30-12-2019, της επιτροπής διαγωνισμού, του διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020»».