ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2022 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2022 Ο.Ε. «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 85.818,00 € και των όρων της απόφασης ένταξης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Φτελιάς Δήμου Δοξάτου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ έτους 2020, και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2022 Ο.Ε. «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.) του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΝΤΕ) του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αρ.μελέτης 91/2021)»