ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης, έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2022 Ο.Ε. «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Δοξάτου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2022 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 14.00΄ έως 15.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».