ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης και της χρηματοδότησης ποσού 37.200,00€ (με ΦΠΑ 24%) για την υλοποίηση της πράξης (υπηρεσίας) με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ» – & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 10ης προγράμματος εκτελεστέων έργων. Εισήγηση: 7920/05-08-2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2022 Ο.Ε. «Τροποποίηση της αριθμ.126/2022 απόφασης της Ο.Ε Δοξάτου περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 4.869.908,40 € (με Φ.Π.Α) (αρ.μελέτης: 57/2021)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2022 Ο.Ε «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 4.869.908,40 € (με Φ.Π.Α) (αρ.μελέτης: 57/2021)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2022 Ο.Ε «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 4.869.908,40 € (με Φ.Π.Α) (αρ.μελέτης: 57/2021)».