ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2022 Ο.Ε. Έγκριση 3ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 5327/31-05-2022 και αα συστήματος 189472) προϋπολογισμού 1.693.548,39 € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/2022 Ο.Ε. Έγκριση των πρακτικών αριθ.πρωτ.12394/23-11-2022 & 13254/14-12-2022 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2022 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023 & 2024».

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2022 Ο.Ε. «Έγκριση της αριθμ. 63/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά την Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, οικ. έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2022 Ο.Ε. «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δοξάτου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2022 Ο.Ε. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 , ως απόρροια της αριθμ.13416/16-12-2022 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση κινητήρα αντλητικού συγκροτήματος Κυργίων – Αγοράς – Πηγαδίων» και έγκριση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.»»