ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2023 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αποδοχή της από 18.05.2023 γνωμοδότησης της δικηγόρου Δράμας Αναστασίας Γεράκη μετά την υπ΄αριθμ. 63/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την δικαστική προσβολή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/40316/2816/11.04.2023 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2023 Ο.Ε. Λήψη απόφασης ως προς τον Ορισμό για την πρόσθετη πράξη επί του υπ’αριθμ.4654/16-01-2023 δανειστικού συμβολαίου που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Δοξάτου τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου «Κατεδάφιση παλαιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνη Τρίτση»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2023 Ο.Ε. Έγκριση των πρακτικών με αριθ. πρωτ. 6178/04-05-2023 & 6405/09-05-2023 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2023 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2023 Ο.Ε. Έγκριση του πρακτικού αριθ.πρωτ. 6139/4-5-2023 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2023 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2023 Ο.Ε. «Έγκριση 3ου Πρακτικού δημοπρασίας (Γνωμοδότηση για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» εκτιμώμενης εκτιμώμενης αξίας 53.633,78 (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2504/2022 Διακήρυξη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2023 Ο.Ε. «Έγκριση 4ου Πρακτικού δημοπρασίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 58.954,84 (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2506/2022 Διακήρυξη ».