ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΣΕΥΟΡΦΑΚΒΥ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) που αφορά στην έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπ:. 2.220.000,00 ( με Φ.Π.Α) & Β. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» προϋπ:. 2.350.000,00 ( με Φ.Π.Α) & Β. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπ: 868.000,00 € (με Φ.Π.Α) & Β. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»»