ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2020 Ο.Ε. «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμού των όρων διακήρυξης για το έργο: «Επισκευή – συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 19.500,00€ (με Φ.Π.Α.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμό των όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Αγ. Παρασκευής», προϋπολογισμού 33.000,00€ (με ΦΠΑ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021 & 2022», προϋπολογισμού 203.350,00€ (με ΦΠΑ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.πρωτ. 7114/16-7-2020 γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5695/15-6-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ΕΥΜΟΡΦΙΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ, που απορρέει από την με αριθμ.κατ. 36/2015 αγωγή»