ΑΠΟΦΑΣΗ 303/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14464/17-12-2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου Δράμας Καστρίτη Δημητρίου επί της υπ’ αριθμ. 12868/2021 αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης για διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 31/2021 αγωγή κατά του Δήμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2021 Ο.Ε. «Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο 08.02.2022 για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΕΦ249/2020 έφεσης του Δήμου κατά της 776/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση της αριθμ.124/14413/16-12-2021 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου, σχετικά με το επιβεβλημένο ή μη της κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: α) έγκριση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14539/21-12-2021 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης προμήθειας και β) εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση της 31ης αναμόρφωσης προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 299/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: α) έγκριση της αριθμ.πρωτ. 14351/15-12-2021 απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας απευθείας ανάθεση υπηρεσίας και β) εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για έγκριση της 30ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/2021 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν»