ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2021 «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13.00΄ έως 15.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2021 «Εγκριση διενέργειας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 20.5000,0€ (με ΦΠΑ) με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/021 «Έγκριση των όρων διακήρυξης της μελέτης: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΙΣΘΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» και των τευχών διαγωνισμού (φάκελος δημόσιας σύμβασης)»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2021 «Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της αριθμ.πρωτ. 2004/02.03.2021 γνωμοδότησης του δικηγόρου Κόντου Κωνσταντίνου σχετική με το αριθμ.πρωτ. 969/01.02.2021 αίτημα συμβιβασμού για διαφορά που προκύπτει από την ΑΓ4/25.01.2021 αγωγή κατά του Δήμου Δοξάτου»