ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020 Ο.Ε. «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών του προσώπων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού 29.445,14€ (με ΦΠΑ) και για ένα έτος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2020 Ο.Ε. «Έγκριση των υπ’ αριθμ.πρωτ. 15255/6-12-2019 & 347/14-01-2020 Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2019, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου»».