Ενημερωτική εκδήλωση από τον ειδικό καρδιολόγο κ. Μπουγά Θεόδωρο στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου στις 20 Μαρτίου 2017

  Ενημερωτική εκδήλωση από τον ειδικό καρδιολόγο κ. Μπουγά Θεόδωρο στο ΚΑΠΗ Αγίου Αθανασίου στις 20 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου»Επέκταση-Κατασκευή Οστεοφυλακίων Νεκροταφείων Τ.Κ.Κυργίων & Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου

Φ.Α.Υ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τεχνική έκθεση ΤΕΥΔ Σ.Α.Υ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2016 ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ορθη επαν..docx ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ oρθη επαν ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ oρθη επαν. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ορθη επαν ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ