ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957»

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2021 «Λήψη απόφασης: α) περί της αναγκαιότητας ανέγερσης νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου -Λυκείου Καλαμπακίου και κατεδάφισης του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου & β) περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 238/2017 απόφασης Δ.Σ. Δοξάτου (ΑΔΑ: 7ΝΨΥΩ95-ΔΛ9) περί της παραχώρησης δωρεάν και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης για ανέγερση σχολικού κτηρίου στην ΚΤΥΠ Α.Ε, του οικοπέδου με αριθμ. 20Α, του Ο.Τ. 2Α, εμβαδού όπως αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, για την ανέγερση κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2021 «Έγκριση της αριθμ. 15/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Μεταφορά Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) από το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου στον Δήμο Δοξάτου και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ.»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2021 «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 201/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει της από 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄68) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020»