ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της με ΓΑΚ 29987/2020 αγωγής των κ.κ. Παπαντίδου Αικατερίνης και Πεφτίνα Μελαχροινής κατά του Δήμου Δοξάτου, μετά από παραπομπή από την Οικονομική Επιτροπή βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010».

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για άνοιγμα δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των χρημάτων των κληροδοτημάτων και κλείσιμο τριών λογαριασμών από διάφορα πιστωτικά ιδρύματα».

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2020 Δ.Σ «Λήψη απόφασης για: Α. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Δοξάτου και του Δήμου Δοξάτου για την εκτέλεση του υποέργου «Διαμόρφωση κτηρίου παιδικού σταθμού Κυργίων για τη στέγαση νέου βρεφικού τμήματος» προϋπολογισμού 35.000,00€ (με Φ.Π.Α) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Υπουργείου εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3777/02-05-2018 πρόσκλησης της (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., Β. Ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης, Γ. Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2020 Δ.Σ. «Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο το προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β Δράση».

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020 Δ.Σ. «Συναίνεση μεταφοράς του έργου: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ. στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου».